Kontrollansvarig Upplands Väsby

Kontrollansvarig Upplands Väsby

Nästan alla kommuner försöker hålla samma riktlinjer på stadsförvaltningen när det gäller bygglovsansökan. Det skiljer sig dock en del i några fall, ta för vana att alltid kolla med byggnadsnämnden vad som gäller inför ert ärende. Upplands Väsby har en väl fungerande byggnadsnämnd, det händer dock att ny personal kommer in och vill ändra, därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad. Som kontrollansvarig Upplands Väsby så har jag jobbat i följande områden:

Vilunda och Hammarby

Enligt plan- och bygglagen ska kontrollansvarig se till att kontrollplanen upprättas närvara vid tekniska samrådsmöten, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.
Uppgift om vem som är Kontrollansvarig måste redovisas redan i bygglovansökan. För att få påbörja en byggnation kommer kommunen efter godkännande av ditt bygglov kräva in en kontrollplan. Kontrollplanen ska redovisa hur byggnationen ska genomföras för att uppfylla samhällets krav i form av lagar, förordningar och föreskrifter. Kort och gott kan sägas att den Kontrollansvarige är byggnadsnämndens förlängda arm i byggprocessen och ert stöd mot hantverkarbranschen. Läs mer om allmänna regler här…
Väl mött: Jörgen
0708-798676
jorgen@kontrollansvarigstockholm.se