Kontrollansvarig Lidingö

Kontrollansvarig Lidingö

Alla Stockholms kommuner försöker hålla liknande riktlinjer på stadsförvaltningen när det gäller bygglov och anmälan. Det skiljer sig ibland en del från kommun till kommun, så kolla för säkerhets skull med byggnadsnämnden vad som gäller inför ert ärende. I Lidingö och Stockholm händer det att ny personal kommer in och vill ha sina egna rutiner, det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad. Som kontrollansvarig Lidingö så har jag jobbat i följande områden.

  • Mosstorp/Gångsätra
  • Skärsätra
  • Grönsta
  • Storholmen

Enligt plan- och bygglagen ska kontrollansvarig se till att kontrollplanen upprättas närvara vid tekniska samrådsmöten, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.
Uppgift om vem som är Kontrollansvarig måste redovisas redan i bygglovsansökan. För att få påbörja en byggnation kommer kommunen efter godkännande av ditt bygglov kräva in en kontrollplan. Kontrollplanen ska redovisa hur byggnationen ska genomföras för att uppfylla samhällets krav i form av lagar, förordningar och föreskrifter. Kort och gott kan sägas att den Kontrollansvarige är byggnadsnämndens förlängda arm i byggprocessen och ert stöd mot hantverkarbranschen.


Väl mött: Jörgen
jorgen@kontrollansvarigstockholm.se
0708-798676

kontrollansvarig lidingö
Cert KA enligt PBL sedan 2014

Läs mer om boverkets byggregler här

När man ska bygga nytt, bygga om eller bygga till så finns det byggregler att följa. Byggreglerna anger de egenskaper som en byggnad minst måste uppfylla. Dessutom ska dessa egenskaper bevaras under byggnadens livstid, det vill säga en byggnad måste underhållas. Boverket har tagit fram en vägledning till fastighetsägare om boendeinflytande vid ombyggnad. Du hittar länken i ”Relaterad information”

Alla byggåtgärder, de som kräver bygglov, de som kräver anmälan samt alla andra byggåtgärder ska uppfylla Boverkets bygg- och konstruktionsregler. En byggåtgärd kan till exempel vara att du bygger en ny byggnad eller att du ändrar i en befintlig byggnad. Om du ändrar i en befintlig byggnad så kan det vara så att du bygger till, att du gör en ombyggnad eller en annan ändring.

Samhällets minimikrav på byggnader

Boverkets bygg- och konstruktionsregler utgör de krav som samhället kräver att byggnader minst måste uppfylla. Det handlar om bland annat barnsäkerhet, tillgänglighet, brandskydd, bärförmåga och en god inomhusmiljö. Dessa krav ska uppfyllas för alla nya byggnader.

Vid ändring av befintliga byggnader ska kraven uppfyllas för de delar som ändras. Kraven gäller för delar som byggs till, delar som byggs om eller delar som ändras på annat sätt. Är ändringen så omfattande att det blir en ombyggnad, så kan krav komma att ställas även på sådana delar som inte direkt berörs av de planerade åtgärderna. Vid ändring av byggnad ska dessutom hänsyn tas till byggnadens kulturvärden.

Det finns även ett krav på att byggnader ska underhållas så att de egenskaper som samhället ställer krav på i huvudsak bevaras. Underhållet ska även anpassas till byggnadens kulturvärden. Ofta diskuteras det var gränsen mellan underhåll och ändring går, men någon skarp skiljelinje finns inte. En åtgärd som vidtas för att bevara, det vill säga underhålla, en viss egenskap kan samtidigt medföra en förändring i något annat avseende och kan därmed samtidigt vara en ändring. Om man till exempel byter ut ett tegeltak mot ett plåttak, så har man underhållit egenskapen klimatskärm, men utseendet är ändrat. Åtgärden är då samtidigt både underhåll och ändring.