Kontrollansvarig Haninge

Kontrollansvarig Haninge

Som kontrollansvarig Haninge samråder man kommunens byggnadsnämnd när det gäller anmälan/bygglovsansökan. Haninge kommun har en väl fungerande byggnadsnämnd utifrån den erfarenheten jag har fått genom åren. Det händer att ny personal kommer in och ändringar sker med nya erfarenheter på något vis, därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad.
Som kontrollansvarig Haninge så har jag jobbat i följande områden:

  • Vendelsö
  • Norrby
  • Kolartorp
  • Vega
  • Tungelsta
  • Dalarö

Enligt plan- och bygglagen ska kontrollansvarig se till att kontrollplanen upprättas närvara vid tekniska samrådsmöten, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.


Uppgift om vem som är Kontrollansvarig måste redovisas redan i bygglovansökan. För att få påbörja en byggnation kommer kommunen efter godkännande av ditt bygglov kräva in en kontrollplan. Kontrollplanen ska redovisa hur byggnationen ska genomföras för att uppfylla samhällets krav i form av lagar, förordningar och föreskrifter. Kort och gott kan sägas att den Kontrollansvarige är byggnadsnämndens förlängda arm i byggprocessen och ert stöd mot hantverkarbranschen. Läs mer om allmänna regler här…

Kontrollansvarig Haninge


Väl mött: Jörgen
0708-798676
jorgen@kontrollansvarigstockholm.se

Kontrollansvarig Stockholm / Haninge

Boverkets information om kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra.

Den kontrollansvarige kan medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. En kontrollansvarig bör bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller och skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning. Det betyder att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.

För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Certifieringar får endast utfärdas av certifieringsorgan, det vill säga företag som har ackrediterats för denna uppgift av myndigheten Swedac.