Kommun info

Kommun info:

Kommuner försöker hålla samma spår på alla kontor i Sverige när det gäller anmälan/bygglovsansökan. Det kan dock skilja sig lite så ta för vana att alltid kolla med kommunen vad som gäller inför ert ärende. Enligt plan- och bygglagen ska kontrollansvarig se till att kontrollplanen upprättas, närvara vid tekniska samrådsmöten, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök, dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet, avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.
Uppgift om vem som är Kontrollansvarig måste redovisas redan i bygglovansökan. För att få påbörja en byggnation kommer kommunen efter godkännande av ditt bygglov kräva in en kontrollplan. Kontrollplanen ska redovisa hur byggnationen ska genomföras för att uppfylla samhällets krav i form av lagar, förordningar och föreskrifter. Kort och gott kan sägas att den Kontrollansvarige är byggnadsnämndens förlängda arm i byggprocessen och ert stöd mot hanverkarbranschen.
Väl mött: Jörgen
0708-798676
jorgen@kontrollansvarigstockholm.se