Hur går det till

Du som ansöker om att bygga något kallas byggherre (BH). I samband med när du ansöker om bygglov eller behöver göra en bygganmälan kommer du behöva ta kontakt med en certifierad kontrollansvarig enligt PBL.

PBL står för plan och bygglagen, en lagbok.


Det är du (som byggherre) som är ansvarig för att de fackmän som du har anlitat följer alla regler i Plan och Bygglagen. Om hantverkaren inte bygger som lagen säger så är det du som kan få problem.

Därför har vi i Sverige skapat ett system som kräver stöd från en kontrollansvarig som kan bistå så att misstag förmodligen kan undvikas.

Enligt lagen måste man som byggherre anlita en certifierad kontrollansvarig (kallas KA på fackspråk) vid omfattande byggen som kräver bygglov/anmälan.

En KA kan hjälpa dig som byggherre att upprätta en kontrollplan enligt PBL där det behöver framgå vad som ska kontrolleras, hur det ska dokumenteras, när kontrollen ska redovisas samt stämma av att det finns handlingar som visar hur det ska utföras för att du ska tänkas kunna uppnå kraven i PBL dvs de gällande tekniska egenskapskraven som finns på kommande hus.
En KA är certifierad och arbetar som konsult men fungerar även som ett extra stöd/trygghet till både byggherren och kommunen, ungefär som en länk med möjliga förklaringar om ärendet, varför kraven kommer och hur det kan uppfyllas.

KA skriver mot slutet en bedömning/utlåtande om huruvida byggherren följt bygglov/startbesked.

Det finns två behörighetsnivåer av kontrollansvarig behörighet Normal art (N) och Komplicerad art (K). Normal art är vid vanliga villabyggen, komplicerad art är allt som är större än det, ex höghus.

Min behörighet är idag (N).

Så här kan det gå till:

 • Ni kontaktar mig för en offert. Ring 0708-798676 eller mejla till  jorgen@kontrollansvarigstockholm.se
 • Jag informerar er om vilken information/dokumentation jag behöver, som ni sedan skickar/mailar över.
 • Jag går igenom ärendet/projektet/handlingar för att därefter kunna ge er ett lämpligt pris.
 • Oftast är det svårt att få med allt i mejl, så i detta läge brukar jag ringa upp enl överenskommelse.
 • Vi samtalar kring frågor ni har, kring moment som kan bli svåra att hantera och om mitt erbjudande.
 • Sen skickar jag offerten/erbjudandet till er så att ni kan jämföra med andra företag samt fundera.
 • Efter fundering återkommer ni med besked om ett önskat samarbete.
 • Klart.

Så här kan det fungera när vi börjar arbeta tillsammans:

 • Först gör ni en anmälan till byggnadsnämnden att ni vill bygga och/eller riva. Här behövs uppgifter om vilken kontrollansvarig som ni tänkt anlita.
 • Ni får sedan det beviljat via bygglov/bygganmälan.

Obs! Om ni nu får er bygganmälan/bygglov beviljat så betyder det INTE att ni får börja bygga/riva/starta = startbesked.

 • Härefter ska ni ta fram projekteringshandlingar/ ritningar som ska pusslas ihop med en kontrollplan enl PBL. (KA bistår med kontrollplanen).
 • En riskbedömning utförs ihop med er valda organisation (KA kan bistå) som ska leda till lämpliga kontrollpunkter i er kontrollplan enl PBL.
 • När ni och er valda organisation ( = avtalspartners/entreprenörer) kan redovisa hur ni tänkt uppfylla kraven på huset enl PBL, dvs hur det kan dokumenteras (intyg/ protokoll/ foton/ inmätningar/ utlåtanden/ undersökningar eller liknande) så kan KA ta detta vidare till nästa steg.
 • Ett möte (ett tekniskt samråd) med byggnadsnämnden där all dokumentation och kontrollplanen gås igenom samt fastställs om möjligt.
 • Efter det får ni ett startbesked, bygget kan då starta och ni behöver därefter följa det som lovats för att ha möjlighet att kunna intyga att allt stämmer på slutet.
 • Under byggtiden påminner/undersöker en KA om ni + er organisation följer ert startbesked, den stämplade kontrollplanen enl PBL / dokumenterar det ni lovat enl beslut.
 • När bygget börjar bli klart så skriver KA ett utlåtande huruvida allt gått samt om det finns något att anmärka/avvikelser. Detta utlåtande blir ett underlag för byggnadsnämnden innan eventuellt slutbesked kan ges. Innan ni får slutbeskedet kan det också behövas ett slutsamråd på arbetsplatsen tillsammans med byggnadsnämnden.
 • Efter slutbeskedet får byggnaden tas i bruk.

Väl mött:)

Jörgen 0708-798676

hur
Takstol