Mer info

Krav i AB 04 och ABT 06

I en entreprenad som följer Allmänna Bestämmelser AB 04 eller ABT 06 finns krav att;

Entreprenören upprättar en kvalitetsplan och en miljöplan, innan arbetena påbörjas. Entreprenören ska sedan följa och slutredovisa det han åtagit sig enligt planen. Projektplanen ska uppfylla krav i lagar och föreskrifter, bl. a PBL, Arbetsmiljölagen, Miljöbalken, Boverkets byggregler, och i entreprenadavtalet, bl. a AB/ABT, Administrativa föreskrifter (A F) och AMA.

Krav enligt AMA

I administrativa föreskrifter och tekniska beskrivningar som är upprättade enligt AMA anges de krav som ställs i det enskilda projektet. Krav på kontroll som föreskrivs i en teknisk beskrivning ska alltid resultera i dokument som verifierar att det kontrollerade uppfyller ställda krav.

Föreskrifter i beskrivningar hänvisar ofta med kod och rubrik till AMA-publikationerna. Det innebär att de föreskrifter som finns under de angivna koderna i AMA, och även de koder som finns över de åberopade, ska gälla. Om t ex koden YTC.156 i AMA VVS är åberopad gäller även föreskrifter som finns under kod YTC.15, YTC.1, YTC, YT och Y.

Företagets interna krav

Egenkontroll är ett viktigt led i företagets strävan att utföra sina åtaganden med avsett resultat på utförande och ekonomiskt resultat. Syftet är att avvikelser ska komma till ledningens kännedom för att korrigerande åtgärder ska möjliggöras. Hur en sådan egenkontroll ska utföras och rapporteras avgörs av företagsledningen internt.

Interna krav på egenkontroll som företaget åtagit sig generellt, genom utfästelser i kvalitets- och miljöpolicy, i marknadsföring och på hemsida, ska däremot utföras och rapporteras på samma sätt som föreskrivna kontrollåtgärder. Ett exempel är Säker Vatteninstallation.

Kontrollprogram är en benämning på den del av en projektplan som avser åtgärder med egenkontroll och andra kvalitetssäkrande åtgärder, som riskbedömningar och arbetsberedningar. Ett annat ord för detta är egenkontrollplan.

Kontrollplan – PBL krävs enligt Plan- och bygglagen (2010-599) i byggprojekt där bygglov eller bygganmälan krävs. Det är en plan över vilka kontroller som beslutats med startbesked, det ska framgå när, hur o.s.v. kontrollerna ska utföras. Syftet är att säkerställa att lagens krav på tekniska egenskaper hos det byggda uppfylls av byggherren.

Verifiering definieras som ”åtgärd som innebär bekräftelse av att ett objekt har uppfyllt ställda krav. Verifieringen kan göras genom beräkning eller provning”. Som synonymer kan nämnas ”bestyrkande”, ”att intyga”, ”att säkerställa” och ”ge belägg för”. Validering är en form av verifiering som ger belägg för kravuppfyllelse genom utvärdering av det enskilda objektet.

Avvikelserapport är en rapport över vid kontroll iakttagna avvikelser. Rapporten är helt nödvändig för att ge trovärdighet åt en kontroll. Hur sannolikt är det att allt kontrollerat arbete är felfritt från början? En avvikelse är i första hand något som avviker från det avtalade, dvs. ett fel. Men även sådant som visserligen är avtalsenligt men som ändå inte uppfyller förväntade krav är en avvikelse. Det kan vara ett ritningsfel eller ett fel i en sidoentreprenörs arbete. Egna fel ska förstås avhjälpas, och rapporten kompletteras med bestyrkande att detta skett.

Det finns något som heter ”Kvalitetsplan och miljöplan” som kan krävas i entreprenader som följer AB 04 eller ABT 06, genom bestämmelser i kap 2 § 2. Det är en plan som ska upprättas innan arbetena påbörjas, och ska omfatta alla avtalade åtgärder samt följas under projektets gång och avslutas i fullföljt skick. Enligt rekommendation i AB 04 kan planerna sammanföras. Den kallas då projektplan.

Kvalitets- och miljöpolicy är frivilliga åtaganden som framförs till företagets kunder, t ex i ett ledningssystem, i reklammaterial, på hemsida o d. Det som företaget åtar sig att utföra i fråga om kvalitet och miljö, som generella förpliktelser, är det bundet av i det enskilda åtagandet/entreprenaden.

Bestämmelserna benämns med förkortningen följt av årtalet för utgivningen,

AB 04 för utförandentreprenader

ABT 06 för totalentreprenader

ABK 09 för konsultuppdrag

AB – Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader.

ABT – Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten.

ABK – Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag.

ABS – Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader, där enskild konsument är beställare.

AB-U – Allmänna Bestämmelser för underentreprenader i utförandeentreprenader.

ABT-U – Allmänna Bestämmelser för underentreprenader på totalentreprenad.

ABM – Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet.