Kontrollansvarig Sigtuna

Kontrollansvarig Sigtuna

Nästan alla kommuner försöker ha samma riktlinjer på stadsförvaltningen när det gäller bygglovsansökan och bygganmälan. Det kan skilja sig en del i några fall, ta för vana att alltid kolla med er byggnadsnämnd vad som gäller inför ert ärende. Sigtuna kommun har en fint uppstyrd byggnadsförvaltning utifrån den erfarenheten jag har fått genom åren. Det händer att ny personal kommer in och vill ändra på något vis, därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad. Som kontrollansvarig Sigtuna så har jag bl a haft äran att jobba i följande områden:

  • Solhöjden
  • Steninge
  • Koggehamn
  • Granby

Enligt plan- och bygglagen ska kontrollansvarig se till att kontrollplanen upprättas och följa, närvara vid tekniskt samråd samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Hen ska dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde inför slutbeskedet inkl. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.
Uppgift om vem som är Kontrollansvarig behöver redovisas redan i bygglovansökan.


För att få påbörja en byggnation kommer kommunen efter eller i samband med godkännande av ett bygglov/bygganmälan kräva in en kontrollplan. Kontrollplanen ska redovisa hur byggnationen ska genomföras och kontrolleras för att uppfylla samhällets krav i form av lagar, förordningar och föreskrifter.

Väl mött: Jörgen, 0708-798676


Kontrollansvarig Sigtuna
jorgen@kontrollansvarigstockholm.se

Kontrollansvarig Sigtuna

Läs mer om allt hos Boverket här…

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra.

Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.

För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Certifieringar får endast utfärdas av certifieringsorgan, det vill säga företag som har ackrediterats för denna uppgift av myndigheten Swedac.