Kontrollansvarig roll

Kontrollansvarig roll

En kontrollansvarig ska bistå byggherren med få fram ett förslag till kontrollplan enl PBL (Plan & Bygglagen), samt se till att kontrollerna i denna utförs.
Den kontrollansvarige fungerar som en processledare där hen påminner och ser till att byggherren dokumenterar avtalade kontroller som ska vara godkända enligt krav i det aktuella ärendet.

En kontrollplan skapas efter en genomförd riskanalys från inblandade projektörer, entreprenörer, byggherrar och/eller andra konsulter, Boverket föreslår genom gruppsamtal med färdiga bygghandlingar på bordet.
Inhyrd kompetens & erfarenhet får därmed en stor betydelse som bör leda till att problem i färdig byggnad kan undvikas.
Riskanalysen leder till viktiga kontrollpunkter som ska dokumenteras extra noga via kontrollplan och denna granskas på det tekniska samrådet inför startbesked.


Samhället ställer alltså krav (via byggnadsnämnden) på att det behöver ”tänkas efter bättre, före projektstart”, alla som köper/hyr en bostad kan därmed ta del av funktionsdugliga byggnationer i ett förvaltningsskedet.


Vid rivningsåtgärder ska den kontrollansvarige även där bistå med framtagandet av kontrollplan enl PBL, byggherren ordnar på samma sätt med inblandade parter en riskanalys och materialinventering, där samhället vill se ansvar kring miljön.

Plan- och bygglag (2010:900) 10:11 11 §

En kontrollansvarig ska:

1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 § och, i fråga om rivningsåtgärder, biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall,
2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,
3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,
4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,
5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,
6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och
7. om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.

Kontrollansvarig

Välkommen att höra av er för mer info om priser och tillgänglighet.

Vänligen Jörgen, cert KA enl PBL (N), 0708-798 676