Om lagen

När behövs kontrollansvarig, när behövs hen inte, vad gör hen?

Vid många byggnads-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som bistår byggherren när åtgärderna genomförs . Plan- och bygglag (2010:900) 10:9 9 § För den kontroll som avses i 5 § ska det finnas en eller flera kontrollansvariga som
1. har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och kan styrka detta med ett bevis om certifiering, och
2. har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Om det finns flera kontrollansvariga, ska byggherren se till att någon av dem samordnar de kontrollansvarigas uppgifter. I ansökan om lov ska byggherren uppge vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga.

När behövs inte en kontrollansvarig?

Det krävs ingen kontrollansvarig vid vissa enklare åtgärder det vill säga i relativt okomplicerade ärenden där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig. De åtgärder som avses är
•små ändringar av en- eller tvåbostadshus
•åtgärder som inte kräver lov eller anmälan,
•andra små ändringar än ändringar av en- eller tvåbostadshus,
•åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader,
•byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte gäller en särskilt värdefull byggnad enligt åttonde kapitlet i plan- och bygglagen.Plan- och bygglag (2010:900) 8:13 13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Första stycket ska tillämpas också på

1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §,
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser,
3. allmänna platser, och
4. bebyggelseområden

•åtgärder avseende skyltar eller ljusanordningar,
•åtgärder som enligt detaljplan eller områdesbestämmelser kräver rivningslov,
•åtgärder som kräver marklov, om åtgärden är liten.
•anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser, om anläggningen är liten och endast avsedd för en fastighets behov.

Byggnadsnämnden kan bestämma att kontrollansvarig krävs för ovannämnda åtgärder i uppräkningen. Det gäller dock inte åtgärder som inte kräver lov eller anmälan. Plan- och bygglag (2010:900) 10:10 10 § Trots 9 § krävs det inte någon kontrollansvarig i fråga om

1. små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om byggnadsnämnden inte beslutar annat, eller
2. andra små åtgärder enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 10 §. Stäng lagtext Plan- och byggförordning (2011:338) 7:5 5 § En kontrollansvarig krävs inte för

1. åtgärder som inte kräver lov eller anmälan,
2. andra små ändringar än sådana som avses i 10 kap. 10 § 1 plan- och bygglagen (2010:900),
3. åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader,
4. att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra en anläggning som avses i
•6 kap. 1 § 4, om anläggningen är liten och avsedd endast för en viss fastighets behov,
•6 kap. 1 § 6, om vindturbinens diameter är mindre än tre meter,
•6 kap. 1 § 7,
•6 kap. 1 § 8 eller 9, om anläggningen är liten, eller
•6 kap. 1 § 10,

5. en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § 3 c plan- och bygglagen, om åtgärden inte berör en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen,
6. en åtgärd avseende en skylt eller ljusanordning,
7. en åtgärd som kräver rivningslov efter beslut i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
8. en åtgärd som kräver marklov enligt 9 kap. 11.