Attefallshus

Attefallshus på tomten
Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra ett så kallat attefallshus på maximalt 30 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Storlek på ett attefallshus

Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 30 kvadratmeter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).

Var får ett attefallshus placeras ?

Om du uppför attefallshuset närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

Strandskydd och järnvägsområde

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Nära järnvägsområde finns särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Vad får ett attefallshus användas till

Till skillnad från friggeboden får attefallshuset inredas som självständig bostad, som får användas både som fritidsbostad och permanentbostad. I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda attefallshuset som komplementbyggnad, det vill säga som till exempel uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu eller båthus.

Ett attefallshus ska följa Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS. Till exempel ska ett attefallshus som ska användas som ett komplementbostadshus för permanentboende ha alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad. Det är då exempelvis funktionerna inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Attefallshus som ska användas som komplementbostadshus för permanentboende ska också vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

I vissa fall krävs bygglov

För attefallshus gäller att åtgärderna får utföras oavsett vad detaljplanen anger om till exempel hur stor area som får bebyggas på varje tomt, men tänk på att det som uppförs måste anpassas till omgivningen. Byggnadsnämnden kan i detaljplan bestämma att åtgärden kräver bygglov om den utförs i en värdefull miljö. Bygglov krävs också om åtgärden ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Om du vill uppföra ett attefallshus inom eller i anslutning till områden som utgör riksintresse för totalförsvaret gäller ibland särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt område.

Avgifter

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om startbesked och slutbesked. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta hur hög avgiften är.

Överklaga ett beslut

Om du nekas startbesked för ett attefallshus kan du överklaga enligt förvaltningslagen. Byggnadsnämndens beslut om behov av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller slutsamråd får däremot inte överklagas.

Om en granne är missnöjd med ett attefallshus placering, utformning eller användning kan en anmälan göras till byggnadsnämnden som då ska påbörja ett tillsynsärende för att utreda om åtgärden strider mot plan- och bygglagstiftningen eller startbeskedet. Byggnadsnämndens beslut i tillsynsärendet kan överklagas.

Anmälan

En anmälan ska vara skriftlig och skickas till byggnadsnämnden. Bifoga de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som nämnden behöver för sin bedömning av om de krav som finns, till exempel de tekniska egenskapskraven, kan antas vara uppfyllda. Ansökan ska också innehålla uppgifter om dina (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetens beteckning och när arbetena ska påbörjas. Du ska också bifoga ett förslag till kontrollplan. Om det behövs en kontrollansvarig ska du föreslå en sådan. Många kommuner har blanketter för anmälan. Titta på kommunens webbplats om det finns speciella blanketter eller fråga kommunen.

Lagen trädde i kraft den 2 juli 2014 och samtidigt kom en ny broschyr från Boverket ”Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan”.

Vad kan genomföras utan krav på bygglov?
Fyra nya åtgärder kan i normalfallet genomföras utan krav på bygglov

För en- och tvåbostadshus:

1. Uppförande av en komplementbyggnad på 25 kvm byggnadsarea med högsta nockhöjd 4.0 m, ytan kan fördelas på flera byggnader i omedelbar närhet av huvudbyggnaden (samma formulering som för ”friggebodar”) får inte stå närmare fastighetsgräns än utan grannes medgivande får byggas för permanent boende och kallas då komplementbostadshus. 

Får byggas till ej permanent boende, kallas då komplementbyggnad
ska anmälas till kommunen
2. Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvm bruttoarea får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd

ska anmälas till kommunen
3. Tillbyggnad med högst två takkupor

gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till
får omfatta högst halva takfallet
inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen
För enbostadshus (dock inte komplementbostadshus) dessutom:

4. Inredning av ytterligare en bostad 

ska anmälas till kommunen
Åtgärderna ska i normalfallet kunna strida mot detaljplan.

Bygglovsbefrielsen för ”friggebodar” finns kvar. Man får alltså bygga både en ”friggebod” på 15 kvm och en ny större komplementbyggnad/komplementbostadsbyggnad på 25 kvm.

För att möjliggöra att en självständig bostad ska kunna inrymmas i komplementbostadshusen måste Boverkets byggregler revideras. Boverket har därför utarbetat förslag på lättnader i byggreglerna för mindre bostäder. Målet är att de ska träda i kraft den 1 juli.

Undantag
Bygglov krävs i följande fall:

Om kommunen i en detaljplan för värdefull miljö föreskriver utökad bygglovsplikt för bygglovsbefriade åtgärder.
För åtgärd avseende byggnad eller byggnadsområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering).
För anmälningspliktig åtgärd enligt ovan, dock ej komplementbyggnad, om området ligger inom riksintresse för totalförsvaret och är en flygplats, övningsfält eller skjutfält.
Vad gäller för de anmälningspliktiga åtgärderna?
I väntan på Boverkets vägledning till länsstyrelser och kommuner har SKL nedan gjort en preliminär tolkning av vad de nya anmälningspliktiga åtgärderna utan krav på bygglov kommer att innebära när det gäller hantering och granskning.

Inför startbesked ska de nya anmälningspliktiga åtgärderna utan krav på bygglov prövas mot PBL och tillhörande föreskrifter (10 kap. 23 § 1). Byggnadsnämndens granskning omfattar bland annat bestämmelserna om krav på byggnaders utformning (8 kap. 1 §) och om byggnadsverks tekniska egenskaper (8 kap. 4 §). Andra krav som åtgärderna ska prövas mot är de som framgår av 2 kap. 6 § (placering och utformning med hänsyn till landskapsbild, skydd mot brandspridning, trafiksäkerhet, hushållning med energi och vatten m.m.) och 2 kap. 9 § (betydande olägenhet, fara för människors hälsa och säkerhet m.m.).

Lämna in kontrollplan och ritningar vid anmälan
En kontrollplan ska lämnas in till kommunen vid anmälan tillsammans med de ritningar och beskrivningar som byggnadsnämnden behöver för sin bedömning. I kontrollplanen ska också redovisas att komplementbostadshuset uppfyller alla de krav som finns för en sådan självständig bostad. Tekniskt samråd behövs inte om byggnadsnämnden inte beslutar annat. Slutbesked ska lämnas innan byggnaden tas i anspråk.

SKL:s uppfattning av lydelsen av 10 kap. 23 § är tydlig och innebär att en prövning ska göras mot samtliga de krav som framgår av 2 kap. 6 §. I propositionens författningskommentar till 10 kap. 23 § anges på sidan 79 att prövningen kan komma att omfatta vissa uppräknade krav, vilket kan uppfattas som en begränsad prövning. SKL anser att deras uppfattning även har stöd i propositionens författningskommentar till 2 kap. 6 § på sidan 74. Prövningen ska naturligtvis inte vara mer omfattande än vad som är nödvändigt för att säkerställa samhällets intressen.

Anmälningar, tillstånd eller dispenser som är kopplade till andra lagar är oförändrade (t ex tillstånd för/ändring av enskilt avlopp och ansökan om strandskyddsdispens).

Avgifter
För de åtgärder som kommer att vara bygglovsbefriade men anmälningspliktiga, kommer kommunen via sin taxa ta ut avgift för den handläggning som ärendena kräver. Någon avgift för bygglovsgivning kan naturligtvis inte vara aktuell, men däremot avgift för den handläggning som är förenad med startbesked, slutbesked och i tillämpliga fall tekniskt samråd och slutsamråd.