Kontrollansvarig Stockholm

Kontrollansvarig Stockholm / En- & tvåbostadshus, förklarar process och roller

  • Certifierad enligt PBL
  • Cert. organisation – Rise
  • Normal art (N=ej höghus)
  • Vid ny-, på- och tillbyggnation
  • Ska stå med i bygglovsansökan
  • Kan upprätta kontrollplan enl PBL
  • Privatpersoner eller företag
  • Tel/Mejlsupport vid ansökan
Kontrollansvarig Stockholm

Valet av KA kommer att bli mycket avgörande inför byggprojektet, eftersom denne kan behöva följa ert ärendet/bygglov från början till slut och därmed stödja samt lotsa er genom lagar/regler under hela den spännande resan. Detta kräver snabb kommunikation, tydliga samarbetsformer kring kontrollmoment som ska/bör utföras i tid, vägledning vid speciella regelfrågor & andra viktiga krav som kan hjälpa er att undvika förseningar med dyra omkostnader.

Jag har genom åren skaffat mig stor erfarenhet och förståelse gällande bygglovsprocessen samt fått god kontakt med många olika byggnadsnämnder/kommuner.

Jag reder ut begreppen åt er, svarar på frågor och funderingar, har jobbat med nästan alla kommuner runtom i Stockholm, nu även i övriga delar av Sverige som kontrollansvarig, fast pris erbjudande finns för den som önskar.

Stöd till privatpersoner och företag som är i behov av en kontrollansvarig Stockholm med omnejd. De flesta uppdrag är nybyggnation av villor men också tillbyggnader, påbyggnad, Attefall, större komplementbyggnader och ibland även omfattande renoveringar som kräver en kontrollansvarig enligt beslut.

Ring gärna för mer info, tack.


Tel.   0708-798676 // Jörgen

Mejl. jorgen@kontrollansvarigstockholm.se

Vad kan en kontrollansvarig göra?

Den kontrollansvarige bistår byggherren med att ta fram ett förslag till kontrollplan som idag sätts ihop utifrån organisationens gemensamma riskbedömning. Läs mer om detta här…

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov–byggande/byggprocessen/kontrollplan/riskbedomning/

Hen ska efter erhållet startbesked påminna/informera om att kontrollpunkter + övriga nödvändiga kontroller ska utföras/dokumenteras noga och enligt överenskommelse. Den kontrollansvarige behöver närvara vid tekniskt samråd, (ev. besiktningar & andra nödvändiga kontroller som gäller i ert offentligrättsliga avtal med byggnadsnämnden), men också närvara i föreskriven utsträckning om byggnadsnämnden vill komma på arbetsplatsbesök. Hen ska dokumentera besöken, notera iakttagelser som kan vara värdefulla vid utvärdering inför ett slutbesked och ge ett utlåtande till byggherren + byggnadsnämnden, vilket sedermera ligger till grund/underlag inför en begäran om slutbesked.

Tänk på miljön & vår framtid

Sedan 1 aug 2020 finns tydligare regler gällande rivning där kontrollansvarig Stockholm kan bistå vid en inventering samt för att kunna upplysa om återvinning/återanvändning tidigt i processen.

Nytt för 2021 är att byggherren (du som ansöker) behöver ta hjälp av den inhyrda organisationen/kompetensen med att göra en riskbedömning inför tekniskt samråd, som kan bli en kostnadseffektiv analys samt betyda något för alla inblandade parter i projektet.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, förmodligen och vanligtvis om du tänker bygga nytt hus alternativt göra ingrepp i själva konstruktionen vid tillbyggnad eller påbyggnad. En kontrollansvarig krävs oftast till de byggprojekt där det krävs bygglov, men det kan även krävas vid ett större Attefallshus = bygganmälan. Det är byggnadsnämnden som avgör när/om det krävs atr en cert KA enl PBL ska stödja ert ärende.
Uppgift om vem som ska vara kontrollansvarig ska alltid finnas med redan i byggherrens ansökan om lov/anmälan. Den kontrollansvarige kan som konsult hjälpa byggherren att upprätta en kontrollplan även om det inte krävs att hen ska följa ärendet från början till slut. Vidare under ärendets gång kommer alltså KA behöva göra en bedömning om huruvida byggherren följer kontrollplanen & bygglovet/bygganmälan.

Jag uppdaterar min kompetens löpande och vet vad som gäller när det är dags för er att bygga något, nästa tillfälle är 2024 i augusti enligt plan.

Ring gärna för mer info, tack.
Tel.   0708-798676 // Jörgen

Kontrollansvarig ska vara certifierad

Genom den nya plan- och bygglag som kom i maj 2011 har kraven höjts på de kontrollansvarigas kompetens. Det ska handla om personer med rätt behörighet, som ska styrkas genom en certifiering. Från och med årsskiftet 2012/2013 ställer bygglovenheten krav på att den kontrollansvarige i ett byggprojekt ska vara certifierad enligt nu gällande plan- och bygglag.

Nu från 2020 och framåt utvärderar Boverket vad som behöver justeras då det gäller KA.s funktion, roll och ett förtydligande pågår på deras kunskapsbank för alla som verkar ha missuppfattat PBL mm.

Det blir allt tydligare hur det ska gå till nu eftersom Boverket uppdatera hemsidan frenetiskt. Tack för det!

Kontrollansvarig Stockholm behövs inte för:

Åtgärder och byggen som inte är omfattande och som inte påverkar konstruktionen märkbart.  Bygglovsenheten bedömer från fall till fall om ärendet kräver att en cert kontrollansvarig ska följa ärendet.

Exempel på enklare åtgärder:


– Små ändringar i en- eller två-bostadshus: exempelvis ny- och tillbyggnader tex inglasning av altan, växthus, eller bastu, mindre garage, carport och enklare takkupor eller byte av färg, fasadbeklädnad eller takmaterial som inte avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är en särskilt värdefull byggnad.
– Skyltar.
– Rivning av små byggnader där det inte förekommer miljöfarligt avfall.
– Markåtgärder som inte kräver marklov.
– Installation av eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation.

För ärenden som påbörjades före den 2 maj 2011 gäller tidigare regler, då talade man om kvalitetsansvarig.

SNABB ORDLISTA

A-ritningar = Ritningar på fasader, planer och sektioner
K-ritningar = Konstruktionsritningar, tvärsnitt av byggsätt
Kontrollplan enl PBL = en plan med kontroller som ska verifiera att byggnationen uppfyller alla tekniska egenskapskrav i PBL.
PBL = Plan- och Bygglagen
Tekniskt samråd = En genomgång/samråd med tekniska handlingar som ska gälla i ärendet.
Byggföretag = Den entreprenör eller de entreprenörer som anlitas för att bygga huset eller delar av hus
Entreprenad = Åtagande från en entreprenör att utföra ett visst arbete (form)
OVK = Obligatorisk ventilationskontroll

Färdigställandeskydd = Krävs ibland och om du anlitar entreprenör/entreprenörer för mer än 10 pbb. Läs mer på Boverkets hemsida om bedömningar.

Här följer tekniska egenskapskraven enl PBL vid mark-, bygg-, och rivningsåtgärder (Plan- och bygglagen kap 8 par. 4)

4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om:
1. bärförmåga, stadga och beständighet,
2. säkerhet i händelse av brand,
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
4. säkerhet vid användning,
5. skydd mot buller,
6. energihushållning och värmeisolering,
7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga,
9. hushållning med vatten och avfall,
10. bredbandsanslutning, och
11. laddning av elfordon

Kontrollansvarig Stockholm med erfarenhet från alla kranskommuner.

Välkommen att höra av er för mer info om pris och tillgänglighet.
Jag erbjuder fast pris för den som önskar och fri support under projektet för den som behöver.

Ring gärna för mer info, tack.
Tel.   0708-798676 // Jörgen

Mer info;

Kontrollplan enl PBL

En sådan plan behövs enligt Plan- och bygglagen i byggprojekt där bygglov eller bygganmälan krävs.
Planen visar vilka kontroller som ska följas upp/dokumenteras extra noga, sk kritiska moment framtagen efter genomförd riskbedömning ihop med byggherrens valda organisation (dvs projektörer/entreprenörer) men fungerar också som viktig minneslapp inför överenskomna bokningar/avstämningar som behöver göras med BN (byggnadsnämnden).

Denna plan stämplas efter godkännande vid tekniskt samråd ihop med övriga handlingar som ska gälla i ärendet. Ett kontrollsystem som ska verifiera att de tekniska egenskapskraven enl PBL uppfylls.

Egenkontroll Entreprenör är något annat

Kontrollprogram är en benämning på den del av en projektplan som avser åtgärder med egenkontroll och andra kvalitetssäkrande åtgärder, som riskbedömningar och arbetsberedningar. Ett annat ord för detta är egenkontrollplan.

Egenkontroll är en föreskriven eller frivillig kontroll som utförs i den egna verksamheten, för att utvärdera överensstämmelse med givna krav. Den utförs på eget ansvar, utan krav på ojävighet, och tillsammans med mätning, provning eller kalibrering där så behövs.
Verifiering definieras som ”åtgärd” som innebär bekräftelse av att ett objekt har uppfyllt ställda krav. Verifieringen kan göras genom beräkning eller provning. Som synonymer kan nämnas ”bestyrkande”, ”att intyga”, ”att säkerställa” och ”ge belägg för”. Validering är en form av verifiering som ger belägg för krav/uppfyllelse genom utvärdering av det enskilda objektet.

Avvikelserapport är en rapport över vid kontroll iakttagna avvikelser. Rapporten är helt nödvändig för att ge trovärdighet åt en kontroll. Hur sannolikt är det att allt kontrollerat arbete är felfritt från början? En avvikelse är i första hand något som avviker från det avtalade, dvs. ett fel. Men även sådant som visserligen är avtalsenligt men som ändå inte uppfyller förväntade krav är en avvikelse. Det kan vara ett ritningsfel eller ett fel i en sidoentreprenörs arbete. Egna fel ska förstås avhjälpas, och rapporten kompletteras med bestyrkande att detta skett.

Kvalitetsplan och miljöplan

Till entreprenader som följer AB 04 eller ABT 06, genom bestämmelser i kap 2 § 2. Det är en plan som ska upprättas innan arbetena påbörjas, detta är ett av de vanligaste missarna som sker, dvs att entreprenören inte har gjort någon egenkontrollplan alls, eller att egenkontrollplanen är en kopia från ett annat byggprojekt och därmed inte alls är projektanpassad eller stämmer på något sätt. Kolla igenom planen innan ni börjar projektet, så vet alla om ni är på samma bana och det blir tydligt vad som gäller.

Kontrollansvarig Stockholm – Fler ORD

Byggherre – Vem är byggherre?
Byggherre är du som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren är oftast fastighetsägaren. Det är byggherren som har det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller gällande bestämmelser. Denne ska också se till att tillsyn och kontroll utförs i tillräcklig omfattning och att byggnaden produceras på ett sådant sätt att den får goda kvaliteter. BH (=byggherre)
PBL – Förkortning för Plan- och Bygglagen
Boverket – En myndighet på uppdrag av Staten

Vem är kontrollansvarig?

När det är dags att skicka in en bygglovsansökan ska byggherren ha utsett en eller flera kontrollansvariga. Den kontrollansvarige kan få som uppgift att hjälpa till med ett förslag till den kontrollplan som ska utformas, samt under byggprocessen se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser följs. Hen ska närvara vid det tekniska samrådet samt eventuellt arbetsplatsbesöket som utförs när bygget påbörjats. Blankett för anmälan av kontrollansvarig finns ofta separat, men vanligtvis direkt i en ansökan.

Kontrollansvarig Stockholm

Kontrollansvarig Stockholm sedan 2014

Välkommen // Jörgen 0708-798676