Kontrollansvarig Stockholm

Kontrollansvarig Stockholm – En- & Tvåbostadshus

  • Certifierad enligt PBL
  • Cert. organisation – Rise
  • Normal art (N)
  • Vid ny- och tillbyggnation
  • Ska stå med i bygglovsansökan
  • Upprättar kontrollplan enl PBL
  • Privatpersoner eller företag
  • Tel/mejl support vid ansökan
Kontrollansvarig Stockholm

Stöd till privatpersoner och företag som är i behov av en kontrollansvarig Stockholm med omnejd. De flesta uppdrag är nybyggnation av villor men även tillbyggnader och komplementsbyggnader samt ibland vissa renoveringar som kräver en kontrollansvarig enligt lagen eller vid kommunens önskan/krav.

Ring gärna för mer info, tack.
Tel.   0708-798676 // Jörgen

Vad kan en kontrollansvarig göra?

Den kontrollansvarige bör hjälpa byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan. Hen ska under byggtiden bedöma om den upprättade kontrollplanen följs och påminna/informera om att övriga nödvändiga kontroller behöver utföras. Den kontrollansvarige ska även närvara vid ev. tekniskt samråd, ev. besiktningar och andra liknande sakkunnigkontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Hen dokumenterar sina byggplatsbesök, noterar iakttagelser som kan vara värdefulla vid utvärderingen inför slutbesked och ger ett utlåtande till byggherren samt byggnadsnämnden vilket sedermera ligger till grund/underlag inför ett slutgiltigt slutbesked.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, förmodligen och vanligtvis om du tänker göra ingrepp i själva konstruktionen. En kontrollansvarig krävs ofta för de flesta byggprojekt där det krävs lov. Uppgift om vem som ska vara kontrollansvarig ska dock finnas med redan i byggherrens ansökan om lov eller bygganmälan. Den kontrollansvarige kan som konsult hjälpa byggherren att upprätta en kontrollplan även om det inte krävs att hen ska följa ert ärende från början till slut. Vidare ska KA under byggnationen bedöma om kontrollplanen följs.

Ring gärna för mer info, tack.
Tel.   0708-798676 // Jörgen

Kontrollansvarig ska vara certifierad

Genom den nya plan- och bygglag som kom i maj 2011 har kraven höjts på de kontrollansvarigas kompetens. Det ska handla om personer med rätt behörighet, som ska styrkas genom en certifiering. Från och med årsskiftet 2012/2013 ställer bygglovenheten krav på att den kontrollansvarige i ett byggprojekt ska vara certifierad enligt nu gällande plan- och bygglag.

Kontrollansvarig Stockholm behövs inte för:

• Åtgärder och byggen som inte är omfattande och som inte påverkar konstruktionen märkbart.  Bygglovsenheten bedömer från fall till fall om ärendet kräver att en cert kontrollansvarig ska följa ärendet.

Exempel på enklare åtgärder:


• Små ändringar i en- eller två-bostadshus: exempelvis ny- och tillbyggnader tex inglasning av altan, växthus, eller bastu, garage och carport upp till 50 kvm, takkupor.
• Byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som inte avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är en särskilt värdefull byggnad.
• Skyltar.
• Rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall.
• Markåtgärder som inte kräver marklov.
• Installation av eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation.

För ärenden som påbörjades före den 2 maj 2011 gäller tidigare regler, då talade man om kvalitetsansvarig.

SNABB ORDLISTA

A-ritningar = Ritningar på fasader, planer och sektioner
K-ritningar = Konstruktionsritningar, tvärsnitt av byggsätt
Kontrollplan enl PBL = en plan med kontroller som ska verifiera att byggnationen uppfyller alla tekniska egenskapskrav i PBL.
PBL = Plan- och Bygglagen
Tekniskt samråd = Ett genomgång/samråd med tekniska handlingar som ska gälla i ärendet.
Byggföretag = Den entreprenör eller de entreprenörer som anlitats för att bygga huset
Entreprenad = Åtagande från en entreprenör att utföra ett visst arbete (form)
OVK = Obligatorisk ventilationskontroll

Här följer tekniska egenskapskraven enl PBL vid byggnationer (Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 4)

4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om:
1. bärförmåga, stadga och beständighet,
2. säkerhet i händelse av brand,
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
4. säkerhet vid användning,
5. skydd mot buller,
6. energihushållning och värmeisolering,
7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga,
9. hushållning med vatten och avfall, och
10. bredbandsanslutning.

Välkommen att höra av er för mer info om pris och tillgänglighet.
Kontrollansvarig Stockholm erbjuder fast pris för den som önskar.

Ring gärna för mer info, tack.
Tel.   0708-798676 // Kontrollansvarig Stockholm

Mer info;

Kontrollplan enl PBL

krävs enligt Plan- och bygglagen (2010-599) i byggprojekt där bygglov eller bygganmälan krävs. Det är en plan över vilka kontroller som kommunen beslutat behövs utifrån lagen och som kan/ska verifiera att de tekniska egenskapskraven som PBL ställer på byggnationer kan/ska kunna uppfyllas. När, Hur o.s.v. Vem som ska utföras kontrollen samt mot vilken ritning behöver framgå av varje punkt. Syftet är som sagt att försöka säkerställa att lagens krav på de tekniska egenskaper uppfylls av byggherren.

Egenkontroll

Kontrollprogram är en benämning på den del av en projektplan som avser åtgärder med egenkontroll och andra kvalitetssäkrande åtgärder, som riskbedömningar och arbetsberedningar. Ett annat ord för detta är egenkontrollplan.

Egenkontroll är en föreskriven eller frivillig kontroll som utförs i den egna verksamheten, för att utvärdera överensstämmelse med givna krav. Den utförs på eget ansvar, utan krav på ojävighet, och tillsammans med mätning, provning eller kalibrering där så behövs.
Verifiering definieras som ”åtgärd” som innebär bekräftelse av att ett objekt har uppfyllt ställda krav. Verifieringen kan göras genom beräkning eller provning”. Som synonymer kan nämnas ”bestyrkande”, ”att intyga”, ”att säkerställa” och ”ge belägg för”. Validering är en form av verifiering som ger belägg för krav/uppfyllelse genom utvärdering av det enskilda objektet.

Avvikelserapport är en rapport över vid kontroll iakttagna avvikelser. Rapporten är helt nödvändig för att ge trovärdighet åt en kontroll. Hur sannolikt är det att allt kontrollerat arbete är felfritt från början? En avvikelse är i första hand något som avviker från det avtalade, dvs. ett fel. Men även sådant som visserligen är avtalsenligt men som ändå inte uppfyller förväntade krav är en avvikelse. Det kan vara ett ritningsfel eller ett fel i en sidoentreprenörs arbete. Egna fel ska förstås avhjälpas, och rapporten kompletteras med bestyrkande att detta skett.

Kvalitetsplan och miljöplan

krävs i entreprenader som följer AB 04 eller ABT 06, genom bestämmelser i kap 2 § 2. Det är en plan som ska upprättas innan arbetena påbörjas, detta är ett av de vanligaste missarna som sker, dvs att entreprenören inte har gjort någon egenkontrollplan alls, eller att egenkontrollplanen är en kopia från ett annat byggprojekt och därmed inte alls är projektanpassad eller stämmer på något sätt. Kolla igenom planen innan ni börjar projektet, så vet alla om ni är på samma bana och det blir tydligt vad som gäller.

Kontrollansvarig Stockholm – Fler ORD

Byggherre – Vem är byggherre?
Byggherre är du som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren är oftast fastighetsägaren. Det är byggherren som har det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller gällande bestämmelser. Denne ska också se till att tillsyn och kontroll utförs i tillräcklig omfattning och att byggnaden produceras på ett sådant sätt att den får goda kvaliteter. BH (=byggherre)
PBL – Förkortning för Plan- och Bygglagen
Boverket – En myndighet på uppdrag av Staten

Vem är kontrollansvarig?
När det är dags att skicka in en bygglovsansökan ska byggherren ha utsett en eller flera kontrollansvariga. Den kontrollansvarige har som uppgift är att ge förslag till den kontrollplan som ska utformas, samt se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser följs. Hen ska närvara vid det tekniska samrådet och arbetsplatsbesöket som utförs när bygget påbörjats. Blankett för anmälan av kontrollansvarig finns.

KA (=kontrollansvarig)
E (entreprenör) – Den som ska utföra ett uppdrag i samband med bygge
TE (Total-entreprenör) – Den som har ansvar för allt som ska byggas från start till slutbesiktning
UE (Under-entreprenör) – En entreprenör som utför ett arbete åt en annan ansvarig entreprenör vid bygge
S (sakkunnig) – En specialist/konsult som kan utföra ex besiktning och kontroll
BBR (boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)

A-ritning (arkitektritning)
K-ritning (konstruktionsritning)
Situationsplan – Ritning över tomten uppifrån sett med byggnader inplacerat/inritat
V/A – Vatten och avlopp
TG – Tomtgräns

Kontrollansvarig Stockholm

Välkommen // Jörgen 0708-798676