Ordlista

Byggherre – Vem är byggherre?
Byggherre är du som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren är oftast fastighetsägaren. Det är byggherren som har det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller gällande bestämmelser. Denne ska också se till att tillsyn och kontroll utförs i tillräcklig omfattning och att byggnaden produceras på ett sådant sätt att den får goda kvaliteter. BH (=byggherre)

PBL – Förkortning för Plan- och Bygglagen
Boverket – En myndighet på uppdrag av Staten

Vem är kontrollansvarig?
När det är dags att skicka in en bygglovsansökan ska byggherren ha utsett en eller flera kontrollansvariga. Den kontrollansvarige har som uppgift är att ge förslag till den kontrollplan som ska utformas, samt se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser följs. Hen ska närvara vid det tekniska samrådet och arbetsplatsbesöket som utförs när bygget påbörjats. Blankett för anmälan av kontrollansvarig finns. KA (=kontrollansvarig)

En kontrollansvarig ska vara fristående från den som utför åtgärden och får alltså inte vara inblandad i bygget på annat vis. Det är viktigt att kontrollansvarig har den kunskap som krävs för uppdraget. I plan- och bygglagen ska detta styrkas genom certifiering.

Kontrollansvarig krävs vid alla ärenden av större omfattning. Vid små ändringar avseende uthus, garage och andra småbyggnader finns inget krav på kontrollansvarig.

E (entreprenör) – Den som ska utföra ett uppdrag i samband med bygge

TE (Total-entreprenör) – Den som har ansvar för allt som ska byggas från start till slutbesiktning

UE (Under-entreprenör) – En entreprenör som utför ett arbete åt en annan ansvarig entreprenör vid bygge

S (sakkunnig) – En specialist/konsult som kan utföra ex besiktning och kontroll enl PBL

BBR (boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)

A-ritning (arkitektritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

VVS-ritning (värme- ventilation och sanitetsritning)