Kontrollansvarig Stockholm


* Kontrollansvarig Stockholm cert. enl. PBL
* Vid ny- och tillbyggnation
* Ska stå med i bygglovsansökan
* Upprättar kontrollplan
* Privatpersoner eller företag
Kontrollansvarig Stockholm

Stöd till privatpersoner och företag som är i behov av en kontrollansvarig Stockholm. De flesta uppdrag är nybyggnation av villor men även till- och ombyggnader samt ibland vissa renoveringar som kräver en kontrollansvarig enligt lagen eller på kommunens önskan.

Ring 0708-798676 för mer information
 
 
Vad kan en kontrollansvarig göra?

Den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan. Han ska se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. Den kontrollansvarige bör närvara vid tekniskt samråd, slutbesiktning och andra eventuella kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Han dokumenterar sina byggplatsbesök, noterar iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked och ger ett utlåtande till byggherren som sedermera byggnadsnämnden använder som underlag till ett slutbesked.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, förmodligen. En kontrollansvarig ska finnas för de flesta byggprojekt där det krävs lov eller anmälan. Uppgift om vem som ska vara kontrollansvarig ska finnas med redan i byggherrens ansökan om lov eller anmälan. Den kontrollansvarige ska som konsult hjälpa byggherren att upprätta en kontrollplan och se till att kontrollplanen följs. Den kontrollansvarige ska också delta vid det tekniska samrådet och på kommunens arbetsplatsbesök.

Kontrollansvarig ska vara certifierad

Genom den nya plan- och bygglag som kom i maj 2011 har kraven höjts på de kontrollansvarigas kompetens. Det ska handla om personer med rätt behörighet, som ska styrkas genom en certifiering. Från och med årsskiftet 2012/2013 ställer bygglovenheten krav på att den kontrollansvarige i ett byggprojekt ska vara certifierad enligt nu gällande plan- och bygglag.

Kontrollansvarig Stockholm behövs inte för:

• Åtgärder och byggen som inte behöver bygglov och anmälan
• Enklare åtgärder…se nedan

Exempel på enklare åtgärder:
• Små ändringar i en- eller två-bostadshus: exempelvis ny- och tillbyggnader tex inglasning av altan, växthus, eller bastu, garage och carport upp till 50 kvm, takkupor.
• Byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är en särskilt värdefull byggnad.
• Skyltar.
• Rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall.
• Markåtgärder som inte kräver marklov.
• Installation av eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation.

För ärenden som påbörjades före den 2 maj 2011 gäller tidigare regler, då talade man om kvalitetsansvarig.

Välkommen att höra av er för mer info om pris och tillgänglighet.
Kontrollansvarig Stockholm erbjuder fast pris för den som önskar.
Hälsningar:) Jörgen  0708-798676 / Kontrollansvarig Stockholm